2 3

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้

ผู้เข้าทั้งหมด

1

12

68,790

ทีมงานและบุคลากร


บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์การดูแลเด็กเล็กตามช่วงวัยและมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอยู่เสมอ


ดำเนินการสอนโดย1. คุณญาณวรา ผ่องจิตสิริ
การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อบรม หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 420 ชม.
2. คุณนลินรัตน์ แดงคณะ
การศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
อบรม หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 420 ชม.ที่ปรึกษาคุณถนอม พริ้งเพลิด (คุณครูถนอม)
อาจารย์ 3 ระดับ 8 (ชำนาญการพิเศษ) ประสบการณ์ด้านปฐมวัยมากกว่า 30 ปี